Dostępność

Liczba odwiedzających: 138

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://opslegionowo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01
Po serwisie można się poruszać za pomocą myszki oraz klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Strona http://opslegionowo.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Pliki graficzne nie posiadają opisu alternatywnego/. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów elektronicznych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości elementy te są poprawiane. Dokładamy starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie Anna Brzezińska
E-mail: sekretariat@opslegionowo.pl
Telefon: 22 7740866
Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie ul: Aleja 3 Maja 28
E-mail: sekretariat@opslegionowo.pl
Telefon: 22 774 08 66
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Aleja 3 Maja 28, 05-120 Legionowo,

Budynek Ośrodka posiada parter i pierwsze piętro, bez windy osobowej z jednym wejściem głównym. Wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i wózków znajduje się w centralnej części obiektu. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, nieautomatyczne

Przed budynkiem na parkingu są dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych, jest jedna toaleta ogólnodostępna dla klientów.

W placówce nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.