Informacje ogólne

Liczba odwiedzających: 322

Aby ubiegać się o pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie należy złożyć: 

  • zaświadczenie o wysokości dochodów netto z ostatniego miesiąca
  • kopia decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy
  • dowód osobisty (do wglądu)

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 776 zł
  • dla osoby w rodzinie 600 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu 30 dni od dnia złożenia dokumentów

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2021r. poz. 2268 z późn.zm.)