Wymagane dokumenty

Liczba odwiedzających: 103

Do wniosku należy dołączyć:  Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego ( PDF 230 KB)

  1. orzeczenie o niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo
  3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  4. oświadczenie o nie pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego w innej gminie oraz  nie pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez (ZUS, KRUS, WBE i inne instytucje ) oświadczenie o nie pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego w innej gminie oraz  nie pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez (ZUS, KRUS, WBE i inne instytucje ) (PDF 68 KB)
  5. oświadczenie że nie wniosłem/łam odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności  oświadczenie że nie wniosłem/łam odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności (PDF 125 KB)