Zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Liczba odwiedzających: 61

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie  informuje, iż przyjmowane są wnioski dot. wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Zasady przyznania:

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej gminy lub gminnej osoby prawnej. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

Wysokość świadczenia ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Wniosek o świadczenie pieniężne:

Osoba składająca wniosek musi pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie, że:

  • zapewnia łącznie: zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w „karcie osoby przyjętej do zakwaterowania” stanowiącej załącznik do wniosku;
  • za osobę przyjętą do zakwaterowania nie wypłacono już świadczenia;
  • za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
  • dane podane we wniosku są prawdziwe.

Wnioski można składać w Dziale Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Jagiellońska 13 A pok nr 3 w dniach: wtorek, piątek w godzinach 8:00 - 15:45.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy zgodny z rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. (poz. 608) pobierz

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywatela Ukrainy pobierz