Świadczenie 300 zł dla uchodźców z Ukrainy

Liczba odwiedzających: 48

Świadczenie 300 zł dla uchodźców z Ukrainy

UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA:

 1. obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie,
 2. obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie,
 3. małżonkowie obywateli Ukrainy, o ile przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie,
 4. dzieci osób uprawnionych do świadczenia.
 5. małżonkowie obywateli Ukrainy nie posiadający obywatelstwa ukraińskiego

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

 1. Wjazd do Polski od 24 lutego 2022r.
 2. Wpisanie do rejestru PESEL

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać przy ul. Jagiellońskiej 13a pokój numer 3

Wnioski można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński).

WE WNIOSKU NALEŻY PODAĆ:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • aktualny adres pobytu w Legionowie 

KAŻDY SKŁADAJĄCY WNIOSEK MUSI PRZEDSTAWIĆ (SWOJE I DZIECI):

 • dokument, na podstawie którego przekroczył granicę - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport).
 • poświadczenie daty wjazdu na terytorium Polski (np. pieczątka w paszporcie, zaświadczenie Straży Granicznej),
 • numer PESEL (powiadomienie o nadaniu PESEL wydane przez Urząd Miasta).

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (jeśli wnioskujący je posiada):

 • numer telefonu polskiego operatora,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer polskiego konta bankowego.

PUNKT  PRZYJĘĆ WNIOSKÓW 

ul. Jagiellońska 13a pokój nr 3

Wniosek do pobrania zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego WPS-I.9421.29.16.2022.KW z dnia 16 marca 2022r. pobierz

Допомога 300 злотих для біженців з України

ХТО МАЄ ПРАВО ОТРИМАТИ ПІЛЬГУ:

 1. громадяни України, які прибули до Польщі безпосередньо з України у зв'язку з воєнними діями в Україні,
 2. громадяни України, які мають карту поляка, які прибули до Польщі у зв'язку з воєнними діями в Україні,
 3. подружжя громадян України за умови, що вони прибули до Польщі безпосередньо з території України у зв'язку з воєнними діями в Україні,
 4. діти осіб, які мають право на допомогу.
 5. подружжя громадян України, які не мають громадянства України

ОСНОВНІ ВИМОГИ:

 1. В'їзд до Польщі з 24 лютого 2022 року.
 2. Вхід до реєстру PESEL

Заяви про виплату допомоги можна подати за адресою: вул. Ягеллонська 13а, кімната 3

Заявки можна завантажити та заповнити на місці (латиниця).

У ЗАЯВІ МАЄ БУТИ НАПИСАНО:

 • ім'я (імена) та прізвище,
 • дата народження,
 • громадянство,
 • стать,
 • поточна адреса перебування в Легіоново

КОЖНЕН ЗАЯВНИК ПОВИНЕН ПРЕД ЯВИТИ (СВОЇ ТА ДIТЕЙ):

документ, на підставі якого він/вона перетнув кордон – тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт).
підтвердження дати в'їзду на територію Польщі (наприклад, штамп у паспорті, довідка прикордонної служби),
Номер PESEL (повідомлення про надання PESEL видане мерією).
Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять оплату (якщо вони є у заявника):

номер телефону польського оператора,
адреса електронної пошти,
Номер польського банківського рахунку.
ПУНКТ ПРИЙМАННЯ ЗАЯВ

вул. Ягеллонська 13а кімната № 3