Ogłoszenie o naborze na stanowisko: wychowawcy

Data: 13.09.2023 r., godz. 20.54    Liczba odwiedzających: 41

Legionowo, dnia 13.09.2023r.

OPS/DK/1110-10/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: WYCHOWAWCY 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie. 

I.   Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Aleja 3 Maja 28

05 – 120 Legionowo

II.  Stanowisko pracy:

Wychowawca  – ¼ etatu

III.  Wymaganie niezbędne:

1.      obywatelstwo polskie,

2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3.      nieposzlakowana opinia,

4.      a) wykształcenie wyższe:
– na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
– na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub
– na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela,
b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

5.      w placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która:
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

6.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

7.      umiejętność obsługi komputera. 

IV.    Wymagania dodatkowe:

1.      mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku wychowawcy,

2.    komunikatywność, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, radzenie sobie ze stresem, empatia i dojrzałość emocjonalna, wysoka kultura osobista.

V.       Zadania wykonywane na stanowisku:

1.      Sprawowanie opieki nad wychowankami i stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju.

2.      Organizowanie zajęć dydaktycznych rozwijających indywidualne zdolności dzieci i młodzieży.

3.      Współpraca z rodzinami, szkołą, OPS, Samorządem Wychowanków i innymi instytucjami działającymi w środowisku na rzecz dzieci i młodzieży.

4.      Współudział w opracowywaniu indywidualnych planów pracy.

5.      Współpraca z innym placówkami w tym kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania imprez towarzyskich, wycieczek itp.

6.      Realizacja zadań i celów wynikających z planu roboczego i regulaminu świetlicy.

7.      Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.

8.      Dbanie o bezpieczeństwo i porządek w trakcie zajęć świetlicy.

9.      Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

10.  Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych obowiązujących w Ośrodku.

11.  Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych oraz zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie przetwarzania danych osobowych zebranych w związku z wykonywania obowiązków służbowych.

12.  Znajomość przepisów ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej, ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz innych przepisów wynikających z potrzeb realizacji zadań określonych powyżej,  

14.  Znajomość przepisów i innych aktów prawnych niezbędnych do wykonania powyższych zadań.

15.  Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych oraz zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie przetwarzania danych osobowych zebranych w związku z wykonywania obowiązków służbowych.

16.  Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., regulaminu pracy Ośrodka.

17.  Wykonywanie innych prac i poleceń służbowych zleconych przez Dyrektora.

VI.     Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce wykonywania pracy: ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA
ul. Olszankowa E
05-120 Legionowo

Zatrudnienie w wymiarze - ¼ etat, w podstawowym systemie czasu pracy. Pierwsza umowa na czas określony. 

VII.          Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Informuję, że w miesiącu sierpniu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

VIII.       Wymagane dokumenty:

1.      podpisany odręcznie list motywacyjny,

2.      podpisany odręcznie życiorys - curriculum vitae,

3.      wypełniony i podpisany odręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg. wzoru dostępnego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie: 

http://bip.ops.legionowo.pl/pliki/kwestionariusz%20-%20kandydat.pdf lub w pok. nr 38 Ośrodka,
4.      podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

5.      podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6.      podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat:

 1) nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

7.      kserokopie dokumentu potwierdzającego wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

8.      kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku aktualnego zatrudnienia (jeżeli kandydat takie posiada),

9.      oświadczenie o stanie zdrowia,

10.  kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, 

11.  podpisane odręcznie oświadczenie - Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy dotycząca ochrony danych osobowych - wg. wzoru dostępnego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie 

http://bip.ops.legionowo.pl/pliki/klauzula%20kandydat%20do%20pracy.pdf
lub w pok. nr 38 Ośrodka.

IX.        Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Wychowawcy” należy składać:

- osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie pok. nr 26

- przesłać pocztą na adres:

Mickiewicza 22 A

05 -120 Legionowo

Termin składania dokumentów upływa dnia 13.10.2023 r. do godz. 16.00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu przesyłki pocztowej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@opslegionowo.pl

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

X.           Inne informacje:

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie – http://ops.legionowo.pl.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

               /-/ Piotr Mrozek